Regler och blanketter för nominering

Reglerna för att nominera presenteras av juryn i det inbjudningsbrev som går ut till nomineringsinstanserna i januari varje år. Sista datum för att nominera till 2018 års pris var den 15 maj 2017. Listan över nominerade kandidater presenterades på bokmässan i Frankfurt i oktober 2017. 

1. Vem får nominera?

Enbart de utsedda nomineringsinstanserna och juryn har rätt att föreslå kandidater. En nomineringsinstans får varken nominera sig själv, ett eget projekt eller ett projekt i vilket instansen är medarrangör.

2. Vilka får nomineras?

Nomineringsinstanserna får föreslå författare/illustratörer/berättare, vilkas verk för barn och unga är av allra högsta konstnärliga värde och präglas av den djupt humanistiska anda som Astrid Lindgren förknippas med. Nomineringsinstanserna får också föreslå personer, organisationer, institutioner eller liknande som utfört ett synnerligen värdefullt arbete för att främja barns och ungas läsande. Hela konstnärskap skall beaktas vid nominering, inte enskilda verk. Endast nu levande personer kan komma i fråga.

3. Hur många får nomineras?

Varje nomineringsinstans har rätt att nominera högst fyra kandidater totalt.

• Högst två kandidater i kategorin författare/illustratör/berättare/läsfrämjande verksamhet kan vara från nominators hemland/region.
• Högst två kandidater i kategorin författare/illustratör/berättare/läsfrämjande verksamhet kan vara från annat land.

4. Vad krävs för att en nominering ska vara giltig?

Nomineringsformuläret ska vara ifyllt och undertecknat. Vilka handlingar som bör skickas med en giltig nominering framgår av nomineringsformuläret.

5. Hur länge är en nominering giltig?

En nominering är giltig endast för ett år åt gången. För att kvarstå bland de nominerade till nästkommande år, måste en föreslagen kandidat nomineras på nytt. Vid en sådan omnominering räcker det med att skicka in nomineringshandlingens första sida med den omnominerade kandidatens namn samt enbart sådana handlingar som upptar nya verk eller innehåller annan relevant ny information.

6. Hur bedöms kandidaterna?

Alla kandidater har samma möjlighet, oavsett vilken institution eller organisation som har nominerat. Att flera nominatorer föreslår samma kandidat ökar inte chanserna. Alla kandidater bedöms utifrån kvalitet.

7. Nomineringsformat

Nomineringsmaterialet ska skriftligen inkomma per brev, e-post eller fyllas i digitalt på litteraturprisets webbplats: www.alma.se

8. Nomineringsspråk

Inbjudan och information om nomineringsreglerna finns tillgängliga på svenska och engelska. Nomineringsformuläret måste vara ifyllt på något av dessa två språk.

9. Sista datum för nominering

Nomineringen ska vara kansliet för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne tillhanda senast den 15 maj. Juryn äger rätt att lämna följande nomineringar utan avseende: för sent inkomna nomineringar, ofullständiga nomineringar, nomineringar från icke godkända nomineringsinstanser och nomineringar som på annat sätt inte följer nomineringsreglerna.

10. Adress

Nomineringen kan antingen lämnas in via post eller online.

Nomineringsformulär och övrigt kompletterande material adresseras till:

Statens kulturråd
Kansliet för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Box 27215
Borgvägen 1-5
102 53 Stockholm
E-post: nomination@alma.se

11. Offentliga handlingar

Nomineringarna som skickas in till Statens kulturråd är offentliga handlingar. Listan över nominerade kandidater till 2018 års pris publiceras på www.alma.se hösten 2017.

12. Tidplan för nomineringsprocessen

December: Juryn beslutar om nya nomineringsinstanser.

Januari: Nomineringsinbjudan skickas ut till nomineringsinstanserna.

15 maj: sista datum att lämna in nomineringar.

Juni: Bekräftelsebrev på mottagna nomineringar skickas ut till deltagande nomineringsinstanser.

Oktober: Nomineringslistan offentliggörs, bekräftelsebrev till nominerade kandidater och nomineringsinstanser skickas ut.

Mars: Tillkännagivande av pristagare.

Maj: Pristagarvecka och prisutdelning.

13. Kontaktpersoner för mer information

Lisa Haglund, handläggare
Tfn: 08-519 264 00/53
Mobil: 076-540 10 53
E-post: lisa.haglund@alma.se