Nominera online

Nomineringar för 2021 års pris tas nu emot. Sista datum att skicka in är den 15 maj 2020. Läs noga igenom online-formulärets instruktioner innan du börjar fylla i!

Till e-tjänsten

 

Regler och blanketter för nominering

Välkomna att nominera till 2021 års pris! Använd gärna vårt online-formulär till höger. Du som föredrar att ladda ner formuläret och maila eller posta det till oss hittar dokument längst ned på sidan. Sista datum för att nominera är den 15 maj 2020.

Reglerna för att nominera:

1. Vem får nominera?
• Utsedda nomineringsinstanser, tidigare pristagare och juryn har rätt att nominera kandidater.
• En nomineringsinstans får varken nominera sig själv, ett eget projekt eller ett projekt i vilket instansen är medarrangör. En instans får inte heller nominera personer som ingår i den egna organisationens ledning.

2. Vilka får nomineras?
• Nomineringsinstanserna får föreslå författare/illustratörer/berättare, vilkas verk för barn och unga är av allra högsta konstnärliga värde och präglas av den djupt humanistiska anda som Astrid Lindgren förknippas med. Hela konstnärskap ska beaktas vid nominering, inte enskilda verk.
• Nomineringsinstanserna får också föreslå personer, organisationer, projekt eller liknande som utfört ett synnerligen värdefullt arbete för att främja barns och ungas läsande.
• Endast nu levande personer kan tilldelas priset.

3. Hur många kandidater får en instans föreslå?
• Varje nomineringsinstans har rätt att nominera totalt högst fyra kandidater i kategorierna författare, illustratör, berättare och läsfrämjande verksamhet. Det är möjligt för en kandidat att nomineras i mer än en kategori.
• Högst två kandidater kan vara från nomineringsinstansens hemland.
• Högst två kandidater kan vara från annat land.

4. Hur ska en giltig nominering vara utformad?
• Obligatoriska fält i nomineringsformuläret ska vara ifyllda. Vilka handlingar som ska skickas med en giltig nominering framgår av nomineringsformuläret.
• Vid en åternominering räcker det att skicka in nomineringsformulärets första sida, samt enbart sådana handlingar som innehåller relevant ny information om kandidaten.

5. Hur länge är en nominering giltig?
• En nominering är giltig endast för ett år åt gången. Därefter kan nomineringsinstansen åternominera kandidaten, se 2.4.

6. Bedömning av kandidater
• Alla kandidater har samma möjlighet, oavsett vilken nomineringsinstans som har nominerat. Möjligheterna ökar inte om flera nomineringsinstanser föreslår samma kandidat.

7. Nomineringsformat
• Nomineringsmaterialet ska fyllas i digitalt via litteraturprisets webbplats www.alma.se eller inkomma skriftligen med e-post eller brev.

8. Språk
• Inbjudan och nomineringsregler finns tillgängliga på svenska och engelska. Nomineringsformuläret måste vara ifyllt på något av dessa två språk.

9. Sista datum för nominering
• Nomineringen ska vara kansliet för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne tillhanda senast den 15 maj 2020.
• Juryn har rätt att inte godkänna nomineringar av följande anledningar: för sent inkomna nomineringar, ofullständiga nomineringar, nomineringar från icke godkända nomineringsinstanser och nomineringar som på annat sätt inte följer nomineringsreglerna.

10. Adress

Nomineringen kan lämnas in antingen online eller via post.

Nomineringsformulär och övrigt kompletterande material adresseras till:

Statens kulturråd
Kansliet för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Box 27215
Borgvägen 1-5
102 53 Stockholm
E-post: nomination@alma.se

11. Offentliga handlingar

Nomineringarna som skickas in till Statens kulturråd är offentliga handlingar.

12. Tidplan för nomineringsprocessen

December: Juryn beslutar om nya nomineringsinstanser.

Januari: Nomineringsinbjudan skickas ut till nomineringsinstanserna.

15 maj: sista datum att lämna in nomineringar.

Juni: Bekräftelsebrev på mottagna nomineringar skickas ut till deltagande nomineringsinstanser.

Oktober: Nomineringslistan offentliggörs, bekräftelsebrev på godkänd nominering skickas ut till nominerade kandidater och nomineringsinstanser.

Mars: Tillkännagivande av pristagare.

Maj: Pristagarvecka och prisutdelning.

13. Kontaktpersoner för mer information

Lisa Haglund, handläggare
Tfn: 08-519 264 53 / 076-540 10 53
E-post: lisa.haglund@alma.se