Nominera online

Online-nomineringen för 2020 är stängd. Processenför 2021 års pris öppnar i januari.

Information till nomineringsinstanser: läs noga igenom formulärets instruktioner innan du går vidare till att fylla online-formuleringen. 

 

Regler och blanketter för nominering

Reglerna för att nominera presenteras av juryn i det inbjudningsbrev som går ut till nomineringsinstanserna i januari varje år. Sista datum för att nominera till 2021 års pris är den 15 maj 2020.

1. Vem får nominera?

Enbart de utsedda nomineringsinstanserna och juryn har rätt att föreslå kandidater. En nomineringsinstans får varken nominera sig själv, ett eget projekt eller ett projekt i vilket instansen är medarrangör.

2. Vilka får nomineras?

Nomineringsinstanserna får föreslå författare/illustratörer/berättare, vilkas verk för barn och unga är av allra högsta konstnärliga värde och präglas av den djupt humanistiska anda som Astrid Lindgren förknippas med. Nomineringsinstanserna får också föreslå personer, organisationer, institutioner eller liknande som utfört ett synnerligen värdefullt arbete för att främja barns och ungas läsande. Hela konstnärskap skall beaktas vid nominering, inte enskilda verk. Endast nu levande personer kan komma i fråga.

3. Hur många får nomineras?

Varje nomineringsinstans har rätt att nominera högst fyra kandidater totalt.

• Högst två kandidater i kategorin författare/illustratör/berättare/läsfrämjande verksamhet kan vara från nomineringsinstansens hemland/region.
• Högst två kandidater i kategorin författare/illustratör/berättare/läsfrämjande verksamhet kan vara från annat land.

4. Vad krävs för att en nominering ska vara giltig?

Nomineringsformuläret ska vara ifyllt och undertecknat. Vilka handlingar som bör skickas med en giltig nominering framgår av nomineringsformuläret.

5. Hur länge är en nominering giltig?

En nominering är giltig endast för ett år åt gången. För att kvarstå bland de nominerade till nästkommande år, måste en föreslagen kandidat nomineras på nytt. Vid en sådan re-nominering räcker det med att skicka in nomineringshandlingens första sida med den re-nominerade kandidatens namn samt enbart sådana handlingar som upptar nya verk eller innehåller annan relevant ny information.

6. Hur bedöms kandidaterna?

Alla kandidater har samma möjlighet, oavsett vilken institution eller organisation som har nominerat. Om flera nomineringsinstanser föreslår samma kandidat ökar inte chanserna. Alla kandidater bedöms utifrån kvalitet.

7. Nomineringsformat

Nomineringar kan göras via onlineformuläret här på ALMA:s webbplats, alternativt inkomma skriftligen per brev eller e-post.

8. Nomineringsspråk

Inbjudan och information om nomineringsreglerna finns tillgängliga på svenska och engelska. Nomineringsformuläret måste vara ifyllt på något av dessa två språk.

9. Sista datum för nominering till år 2021

Nomineringen ska vara kansliet för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne tillhanda senast den 15 maj. Juryn äger rätt att lämna följande nomineringar utan avseende: för sent inkomna nomineringar, ofullständiga nomineringar, nomineringar från icke godkända nomineringsinstanser och nomineringar som på annat sätt inte följer nomineringsreglerna.

10. Adress

Nomineringen kan lämnas in antingen online eller via post.

Nomineringsformulär och övrigt kompletterande material adresseras till:

Statens kulturråd
Kansliet för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Box 27215
Borgvägen 1-5
102 53 Stockholm
E-post: nomination@alma.se

11. Offentliga handlingar

Nomineringarna som skickas in till Statens kulturråd är offentliga handlingar.

12. Tidplan för nomineringsprocessen

December: Juryn beslutar om nya nomineringsinstanser.

Januari: Nomineringsinbjudan skickas ut till nomineringsinstanserna.

15 maj: sista datum att lämna in nomineringar.

Juni: Bekräftelsebrev på mottagna nomineringar skickas ut till deltagande nomineringsinstanser.

Oktober: Nomineringslistan offentliggörs, bekräftelsebrev på godkänd nominering skickas ut till nominerade kandidater och nomineringsinstanser.

Mars: Tillkännagivande av pristagare.

Maj: Pristagarvecka och prisutdelning.

13. Kontaktpersoner för mer information

Lisa Haglund, handläggare
Tfn: 08-519 264 53 / 076-540 10 53
E-post: lisa.haglund@alma.se