Juyns arbetsordning

Juryn har tagit fram en arbetsordning som bestämmer grunderna för juryarbetet. Arbetsordningen fastställdes den 9 december 2003.

§ 1 Juryns sammansättning

Juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne består av tolv ledamöter. Ledamöterna inklusive dess ordförande utses av styrelsen för Statens kulturråd.

§ 2 Juryns ansvarsområden 

Juryn skall besluta om nomineringar till litteraturpriset och utse mottagare av priset.

§ 3 Juryns uppgifter

Juryn utser nominatorer med rätt att nominera mottagare av litteraturpriset.
Listan över nominatorer revideras årligen och bör fastställas minst sex månader före nomineringstidens utgång.
Juryn äger rätt att göra egna nomineringar. Ledamöterna lämnar förslag, varefter juryn fattar beslut om gemensamma nomineringar.
Juryn upprättar regler för nominatorernas och sina egna nomineringar.
Juryn fastställer och offentliggör en lista över nominatorernas och sina egna nomineringar.
Juryn granskar samtliga nomineringar, gör urval och fördelar arbetsuppgifter inom sig.
Juryn beslutar om sina egna sammanträden, antal och tidpunkter för dessa.

§ 4 Litteraturprisets mottagare

Juryn utser en eller flera mottagare av priset och fördelar prissumman.

§ 5 Kallelse

Ordföranden kallar, efter samråd med kanslichefen, skriftligen ledamöterna till möte minst en vecka i förväg. Dagordning och underlag bör bifogas kallelsen.

Ledamöter kan påkalla möten. Om minst fyra ledamöter så kräver, skall kanslichefen kalla till möte inom en månad.

§ 6 Närvaro

Ledamöterna som inte kan närvara personligen vid ett möte får delta via telefon eller videolänk eller på motsvarande sätt.

§ 7 Beslut

Juryn är beslutsför när minst åtta ledamöter deltar. Vid omröstning har varje ledamot en röst.

För juryn gäller i tillämpliga delar följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223) 11 och 12 §§ om jäv samt 18 § om omröstning.

§ 8 Mötesfunktionärer

Ordföranden leder mötesförhandlingarna. Vid ordförandens frånvaro väljer de närvarande ledamöterna en förhandlingsordförande.

Mötet får adjungera personal på kansliet för litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne eller annan personal på Statens kulturråd. Adjungerade ledamöter har rätt att yttra sig, men får inte delta i juryns beslut.

Vid varje nomineringsomgångs första möte väljer juryn en ordinarie protokollssekreterare samt en suppleant för hela nomineringsomgången.

Mötesprotokoll justeras av en justeringsman, som väljs vid varje möte.

§ 9 Protokoll 

Beslutsprotokoll förs vid mötena. Justerade protokoll utsändes så snart som möjligt efter möten. I väntan på justerade protokoll kan ojusterade protokoll tillställas ledamöterna.