Läsande flicka

Att nominera

Vi tar emot nomineringar för nästkommande år på våren mellan mars och maj, främst via vår e-tjänst. Det finns några regler att hålla reda på kring nomineringsprocessen - här är frågor och svar som vi hoppas ger klarhet. 

1. När går det att nominera?

Nomineringsprocessen öppnar vanligtvis i början av mars och avslutas i mitten av maj. Har du frågor om datum eller ditt inskickade material, välkommen att kontakta nomination@alma.se

2. Vem får nominera? 

Det går inte att nominera sig själv eller ett eget projekt. Endast utsedda nominatorer, tidigare pristagare och juryn har rätt att nominera kandidater. Det är juryn som slår fast vilka instanser i världen som har rätt att nominera. Nominatorerna ska vara internationella, nationella och regionala organisationer med god överblick över barn- och ungdomslitteratur och läsfrämjande verksamhet i sina länder eller regioner. Det kan vara barnboksinstitut, författar- och illustratörsorganisationer, forskningsinstitut, barnavdelningar och barnlitteraturcentra vid nationella bibliotek.

Vill din organisation ansöka om att bli nomineringsinstans? Skicka ett mail med kontaktuppgifter och en kort presentation till nomination@alma.se senast 1 december.

3. Vilka får bli nominerade? 

• Nomineringsinstanserna får föreslå författare/illustratörer/berättare, vilkas verk för barn och unga är av allra högsta konstnärliga värde och präglas av den djupt humanistiska anda som Astrid Lindgren förknippas med. Hela konstnärskap ska beaktas vid nominering, inte enskilda verk.

• Nomineringsinstanserna får också föreslå personer, organisationer, projekt eller liknande som utfört ett synnerligen värdefullt arbete för att främja barns och ungas läsande.

• Endast nu levande personer kan tilldelas priset.

• En nomineringsinstans får varken nominera sig själv, ett eget projekt eller ett projekt i vilket instansen är medarrangör. En instans får inte heller nominera personer som ingår i den egna organisationens ledning.

4. Hur många kandidater får en instans föreslå? 

• Varje nomineringsinstans har rätt att nominera totalt högst fyra kandidater i kategorierna författare, illustratör, muntligt berättande och läsfrämjande verksamhet. Det är möjligt för en kandidat att nomineras i mer än en kategori.

• Högst två kandidater kan vara från nomineringsinstansens hemland.

• Högst två kandidater kan vara från annat land.

5. Hur ska en giltig nominering vara utformad? 

• Vilka handlingar som ska skickas med en giltig nominering framgår av nomineringsformuläret. 

Här är kan du se våra exempelformulär:
Nominering av en person
Nominering av en organisation

• Obligatoriska fält i nomineringsformuläret ska vara ifyllda. 

• Vid en åternominering räcker det att skicka in nomineringsformulärets första sida, samt enbart sådana handlingar som innehåller relevant ny information om kandidaten.

• Juryn har rätt att inte godkänna nomineringar som är för sent inkomna eller ofullständiga, nomineringar från icke godkända nomineringsinstanser och nomineringar som på annat sätt inte följer nomineringsreglerna.

6. Hur skickas nomineringen in?

Nomineringensunderlaget lämnas i första hand in digitalt via vår onlinetjänst. Den som inte har möjlighet att använda vår onlinetjänst kan även skicka in handlingar via e-post eller post. Nomineringsformulär och övrigt kompletterande material adresseras till:

Statens kulturråd
Att. Nomination
Box 27215
102 53 Stockholm
E-post: nomination@alma.se 

7. På vilket språk kan jag skriva?

Nomineringsformulären finns tillgängliga på svenska och engelska. Nomineringsformuläret måste vara ifyllt på något av dessa två språk.

8. Hur länge är en nominering giltig?

En nominering är giltig endast för ett år åt gången. Därefter kan nomineringsinstansen åternominera kandidaten, se punkt 4.

9. Hur sker bedömningen av kandidater? 

Alla kandidater har samma möjlighet, oavsett vilken nomineringsinstans som har nominerat. Möjligheterna ökar inte om flera nomineringsinstanser föreslår samma kandidat.

10. Offentliga handlingar 

Nomineringarna som skickas in till oss är offentliga handlingar eftersom priset administreras av myndigheten Kulturrådet.

Fler frågor? Kontakta gärna

David Nygård, handläggare
david.nygard@alma.se